Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

Додаток 1

до рішення 37 сесії

восьмого скликання

Михайлюцької сільської ради 

№ 2 від 22.06.2023р.


ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації

у Михайлюцькій сільській  раді

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації, що перебуває у володінні Михайлюцької сільської  ради або виконавчого комітету Михайлюцької сільської ради (далі - органи місцевого самоврядування, Рада та Виконком).

1.2. Органи місцевого самоврядування є розпорядниками публічної інформації, що відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі здійснення Михайлюцькою сільською радою та виконавчим комітетом своїх повноважень.

1.3. Відповідальним за опрацювання, систематизацію та аналіз інформації, що надається за запитами на інформацію (далі - запити), контроль за їх розглядом та надання консультацій під час оформлення запитів є відповідальна посадова особа з питань доступу до публічної інформації Михайлюцької сільської ради (далі – відповідальна особа), яка визначається розпорядженням сільського голови.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

II. Порядок доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 - на офіційному веб-сайт Михайлюцької сільської  ради;

 - на інформаційних стендах, що розміщені у приміщенні органу місцевого самоврядування;

 - будь-яким іншим способом.

2) надання інформації за запитами.

2.2. Доступ до публічної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування може бути обмежено відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Оприлюднення інформації

3.1. Відповідальна особа забезпечує оприлюднення на веб-сайті Михайлюцької сільської ради інформації, передбаченої частиною першою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.2. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв’язку з цим.

3.3. У приміщенні органу місцевого самоврядування за адресою: с. Михайлючка, вул. Мазунова,44а на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про порядок роботи ради та виконавчого комітету, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з організацією діяльності органів місцевого самоврядування;
2) про умови і порядок отримання інформації щодо діяльності Ради та Виконкому;
3) інші відомості про діяльність органів місцевого самоврядування.

IV. Порядок складання і подання запитів на інформацію

4.1. Запитувач має право звернутися до Ради та/або Виконкому із запитом, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом.

4.2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

4.3. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4.4. Запит має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів, які можна отримати у відповідальної особи за адресою: с. Михайлючка, вул. Мазунова,44а  та на веб-сайті Михайлюцької сільської  ради.

4.6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я і контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

V. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

5.1. Усі отримані запити підлягають реєстрації відповідальною особою.

5.2. Запити отримують реєстраційну дату фактичного дня їх надходження до органу місцевого самоврядування.

5.3. Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до органу місцевого самоврядування наступного робочого дня.

5.4. Для реєстрації запитів на паперових носіях використовуються відповідні реєстраційні записи.

5.5. Запити, що надійшли в електронній формі на спеціальну електронну адресу органу місцевого самоврядування, реєструються в тому самому порядку, що і письмові запити, після їх роздрукування на паперових носіях відповідальною особою.

5.6. У разі отримання запиту у телефонному режимі, відповідальна особа на його підставі заповнює форму запиту із зазначенням усіх реквізитів, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів, поданих в усній формі.
5.7. На запитах, поданих особисто до Ради або Виконкому за адресою: с. Михайлючка, вул. Мазунова,44а  відповідальна особа проставляє штамп з номером особистого прийому та на другому примірнику запиту, на вимогу запитувача, на першому його аркуші проставляють штамп з датою надходження та номером особистого прийому. Така копія повертається запитувачу інформації.
5.8. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту. Повторними вважаються запити, у яких:

1) оскаржується відповідь на попередній запит;

2) повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством строк розгляду і відповідь запитувачу не надавалась;

3) не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на попередній запит;
4) звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації за попереднім запитом. Запити на інформацію одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надійшли до Ради або Виконкому, а також надіслані іншим адресатам, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з порядковим номером, що проставляється через дріб.

5.9. У разі якщо запит стосується сфери повноважень одночасно Ради та Виконкому або декількох посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є виконавець, зазначений першим у резолюції.

VI. Порядок надання публічної інформації

6.1. Відповідь на запит надається не пізніше 5 робочих днів з дня його отримання. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в органі місцевого самоврядування.

6.2. Відповідь на запит повинна містити інформацію щодо теми самого запиту. На запит надається відповідь або мотивована підстава відмови в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються: найменування органу місцевого самоврядування, поштова адреса, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

6.3. Якщо запитувана інформація стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів за погодженням із сільським головою, а за його відсутності, за запитами з питань діяльності Ради - секретарем Михайлюцької сільської ради, а за запитами з питань діяльності Виконкому – керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради.
6.5. Запитувач повідомляється про продовження строку розгляду у письмовій формі не пізніше 5 днів з дня отримання запиту.

6.6. У разі якщо запит містить, зокрема, прохання надати інформацію, що не належить до публічної, то відповідь може бути направлена заявнику окремо у строк, передбачений чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

6.7. Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запитувана інформація має обсяг більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк документів, починаючи з першої сторінки. Заявнику в установленому цим Положенням порядку надсилається відповідь про вартість фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком запитуваних документів, реквізити Виконкому і порядок оплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6.8. У випадку, коли запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді зазначається вид, найменування, номер, дата прийняття акту, відповідно до якого доступ до такої інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої не обмежений.

6.9. Орган місцевого самоврядування має право відмовити в задоволення запиту в таких випадках:

1) якщо Рада або Виконком не володіє і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

5) якщо інформація не є публічною і не регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6.10. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо орган місцевого самоврядування, до якого надійшов запит, не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
6.11. Відмова в задоволенні запиту надається запитувачу в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дата відмови;

3) вмотивована підстава відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

VII. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

7.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь