Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО
                           рішенням  шостої сесії

Михайлюцької сільської  ради 

                                         від  08.04.2021 № 5

        ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з юридичних, земельних, питань комунальної власності та

благоустрою Михайлюцької сільської  ради

1.Загальні положення

1.1.Відділ з юридичних, земельних, питань комунальної власності та благоустрою (далі відділ) – є структурним підрозділом виконавчого комітету сільської ради, який забезпечує роботу щодо вирішення питань у галузі земельних відносин, здійснення виконавчих функцій і повноважень в сфері екологічної безпеки громадян, охорони навколишнього природного середовища,  раціонального природокористування та благоустрою населених пунктів Михайлюцької сільської ради.

1.2. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відділ утворюється сільською радою, яка затверджує структуру, чисельність працівників та положення про відділ.

1.3. Працівники відділу повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра. Стаж роботи у державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 1 року, або робота за фахом у галузі земельнихвідносин, екології, охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування чи юриспрунденції не менше 3- х років.

1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний сільському голові, заступнику сільського голови,виконавчому комітету сільської ради, сільській раді.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується даним Положенням, Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», "Про місцеве самоврядування України" і "Про охорону навколишнього природного середовища України", «Про благоустрій населених пунктів», постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, та іншими нормативними та піднормативними актами, що застосовуються у галузі юридичних, земельних, питань комунальної власності та благоустрою.

2. Завдання відділу

2.1.У сфері дотримання земельного законодавства:

2.1.1. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних та піднормативних актів України.

2.1.2. Організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб .

2.1.3. Внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних відносин та екології.

2.1.4. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, надходження орендної плати за землю, контроль за складанням землевпорядної документації, надання пропозицій сільській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інше.

2.1.5.Надання методичної допомоги відділам сільської ради та іншим структурам при розгляді питань щодо земельних ресурсів населених пунктів сільської ради.

2.1.6.Підготовка проектів рішень сільської ради, що належать до компетенції відділу.

2.2.У сфері дотримання екологічного та природоохоронного законодавства:

2.2.1. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

2.2.2. Готує і подає на затвердження виконкому проекти місцевих програм охорони довкілля, бере участь упідготовці загально-державних і регіональних програм охорони довкілля.

2.2.3. Здійснює контроль за дотриманням  юридичними  та  фізичними  особами  вимог  Закону  України  «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою та утримання території сіл Михайлюцької сільської ради.

2.2.4. Здійснює контроль за станом  благоустрою  території,  в  тому  числі  озелененням, охороною зелених насаджень, створенням місць відпочинку громадян, утриманням  в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,   установами,  організаціями територій, дотриманням вимог закону щодо охорони навколишнього природного середовища.

2.2.5. Готує і вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

2.2.6. Забезпечує систематичне і оперативне інформування підприємств, установ, організацій і населення мешканців сільської ради про стан навколишнього природного середовища.

 3. Функції відділу

3.1. Надає якісні адміністративні послуги мешканцям сіл Михайлюцької сільської ради сільської ради.

3.2.Здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом та іншими законами України у сфері земельних відносин.

3.3. Проводить розгляд заяв з повним пакетом документів необхідних для вирішення питання по суті.

3.4. Готує проекти рішень сільської ради у галузі земельних відносин для  розгляду постійної комісії сільської ради ради  з питань агропромислового комплексу, промисловості та  підприємництва, житлово- комунального господарства, транспорту і зв’язку, регулювання  земельних відносин та охорони навколишнього природного  середовища та сесії сільської ради.

3.6. Співпрацює з органами виконавчої влади у галузі земельних відносин.

3.7. Приймає участь в розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

3.8. Контролює роботу комунальних підприємств, організацій, установ та промислових підприємств по збору, утилізації і захороненні промислових, побутових та інших відходів на своїй території та в індивідуальному секторі.

3.9. Вносить пропозиції виконкому сільської ради щодо погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

3.10. Виконує доручення сільського голови та його заступників в межах посадових інструкцій працівників.

3.11. Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території сільської ради.

3.12. Виносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель сільської ради.

3.13. Вносить позиції до контролюючих органів  щодо визначення в установленому порядку розмір відшкодування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності за забруднення довкілля, інші екологічні збитки та збитки завдані  порушенням правил благоустрою .

3.14. Готує матеріали про факти порушень природоохоронного законодавства на території сільської ради.

3.15. Готує матеріали до висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок та інше.

4. Права та обов’язки начальника та працівників відділу.

4.1. Вивчати стан законодавчої бази у галузі юридичних,земельних , питань комунальної власності та  благоустрою населених пунктів.

4.2. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, сільської ради письмові та усні пояснення з питань,що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин, екології та раціонального природокористування. Брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель,проведення інвентаризації земель населених пунтів сільської ради, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами сільської ради таінших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні.

4.3.Працівники відділу  відповідно до цього Положення мають повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

4.4. Виносити на розгляд сільської ради рішення з питань, що віднесені до компетенції відділу.

4.5. Начальник та працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби–відповіднідокументи від інших структурних підрозділів сільської ради, виконавчого комітету та інших установ та організацій, пов’язаних з роботою в галузі земельних відносин, кадастру, комунальної власності ,благоустрою, екології та раціонального природокористування при розглядіпитань, що відносяться до компетенції відділу.

4.6. Брати участь в засіданнях постійної комісії сільської ради  з питань агропромислового комплексу, промисловості та підприємництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та інших постійних комісіях за необхідності..

4.7. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами сільської ради,а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

4.8. Надавати пропозиції сільському голові щодо організації роботи відділу та вдосконалення роботи відповіднихуправлінь та відділів при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.9.Вносити пропозиції по залученню спеціалізованих установ і організацій, висококваліфікованих фахівців танаукових працівників для організації науково-технічного обґрунтування місцевих екологічних програм.

4.10.Працівники відділу здійснюють прийом представників підприємств та організацій, фізичних осіб-підприємців,громадян та надає їм консультації, що вирішення земельних питань, питань кадастру, питань комунальної власності , благоустрою та екологічної безпеки. 

5. Організація роботи відділу

5.1. Відділ юридичних, земельних, питань  комунальної власності та благоустрою сільської ради очолює начальник. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

5.2. Начальник відділу та його працівники призначаються на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського  голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

5.3.Службові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою, а також внутрішнім розподілом обов’язків у відділі.

5.4. Порядок планування роботи відділу здійснюється начальником відділу.

5.5. Відділ взаємодіє із іншими відділами сільської ради, виконавчого комітету, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином.

6. Організаційно-правовий статус начальника відділу з юридичних, земельних, питань комунальної власності та благоустрою

6.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про відділ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організовує, очолює та забезпечує їх виконання.

6.2. Повинен знати Конституцію України, нормативно-правові акти, що стосуються  державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, закон України «Про місцеве самоврядування України», Земельний кодекс України, Закони України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про охорону навколишнього природного середовища України»,«Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, рішення сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, та інші піднормативні акти, що застосовуються у галузі земельних відносин, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

6.3. В своїй діяльності керується даним Положенням, Конституцією України, законом України «Про місцевесамоврядування України», Земельним кодексом України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про охорону навколишнього природного середовища України»,«Про благоустрій населених пунктів», постановами Кабінету Міністрів України, указамиПрезидента України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, таіншими нормативними та піднормативними актами, що застосовуються у галузі земельних відносин.

6.4.Організовує роботу відділу щодо виконання покладених на відділ завдань, систематично проводить планові наради. Про результати роботи за відповідними показниками та надання пропозицій до плану виконавчого комітету та його діяльності, а саме вдосконалення роботи персоналу, політики якості, стратегії дій, партнерських стосунків іззамовником, постачальниками та ефективного використання ресурсів.

6.5. Вносить на розгляд сільського голови пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису відділу.

6.6. Розробляє і вносить на затвердження сільському голові посадові інструкції працівників відділу.

6.7. Забезпечує виконання плану роботи сільської ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу,доручень керівництва, плану роботи відділу.

6.8. Подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу.

6.9. Звітує один раз на рік про проведену роботу відділу перед виконавчим комітетом сільської ради.

6.10. Представляє відділ у державних органах та громадських організаціях при вирішенні питань пов’язаних здіяльністю відділу та віднесених до його компетенції.

6.11. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.12. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами сільської ради.

6.13. Бере участь у засіданнях сільської ради, нарадах сільського голови у разі розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

6.14.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.15. Бере участь у розробленні нормативно-правових актів.

6.16. Вживає заходи, щодо своєчасного розгляду відділом заяв та скарг громадян.

7. Відповідальність начальника та працівників відділу

7.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених на відділ, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями.

7.2. Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання Положення про відділ, бездіяльність або невиконання покладених на них обов'язків; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики,поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу воргани місцевого самоврядування та її проходженням.

7.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. Несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у відділ та нерозголошення конфеденційної інформації, отриманої в процесі роботи.

8. Майно і кошти

8.1. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету.

8.2. Оплата праці працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці відділу  визначається в межах відповідних бюджетних призначень затверджених сесією сільської ради.

9. Прикінцеві положення

9.1. Михайлюцький сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

9.2. Ліквідація та реорганізація відділу проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться  у встановленому законодавствомпорядку.

 

         Секретар сільської ради                                             З.А.Домбровська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь